Strona głowna  /  CZ.1
CZ.1
 

INFORMACJA
 DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   dnia 3 stycznia 2014 r.) Dz.U.2014.7 
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów                publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z poźn. zm.)

 

Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych informuje, że w dniach od 10 marca do 28 marca 2014r. przeprowadzony zostanie nabór nowych dzieci w wieku przedszkolnym                    (3-6 lat) na rok szkolny 2014/2015.

Dzieci korzystające w bieżącym roku szkolnym z usług przedszkola, zgodnie z zapisami ustawy, mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego             w okresie od 13 lutego do 3 marca br.

 

Nabór organizowany jest do następujących przedszkoli:

 

1. Przedszkole Miejskie Nr 1                         ul. Słoneczna 13                     tel. 34 351 14 01

2. Przedszkole Miejskie Nr 2                         ul. Sądowa 10                        tel. 34 351 14 02

3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3    ul. Wojska Polskiego 6           tel. 34 351 14 03

4. Przedszkole Miejskie Nr 4                         ul. Wawrzyńca Hajdy 20       tel. 34 351 14 04

5. Przedszkole Miejskie Nr 6                         ul. Droniowicka 27                tel. 34 351 14 06

6. Przedszkole Miejskie Nr 7                         ul. Powstańców Śl. 6             tel. 34 351 14 07

7. Przedszkole Miejskie nr 8                          ul. Uchodźców 34                  tel. 34 351 14 08

 

Oddziały dla dzieci 6 i 5 – letnich realizujących obowiązek przygotowania przedszkolnego będą organizowane we wszystkich przedszkolach.

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3 prowadzi nabór dzieci z terenu całego miasta do oddziału integracyjnego.

Rekrutacja odbywa się z zastosowaniem systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych Gminy Lubliniec.

Wnioski o przyjęcie do publicznego przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność składania wniosków).

 

 

I

Harmonogram rekrutacji

 

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 13.02. 2014 r. godz. 09:00

do 03.03.2014 r. godz. 15:00

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

od 05.03.2014 r.

Składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)

od 10.03.2014 r. godz.9:00

do 28.03.2014 r. godz. 15:00

Publikacja  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

10.04.2014 r. godz. 09:00

Składanie przez rodziców Potwierdzanie woli uczęszczania kandydata do przedszkola

 

od 10.04.2014 r. godz.09:00

do 23.04.2013 r. godz. 15:00

Publikacja list kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 28.04.2014 r. godz.13:00

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

do ustalenia

 

II

Zasady obowiązujące  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu.

Rodzice, których  dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu składają Deklarację o  kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

 

2. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl Osoby nie mające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole (wg preferencji ) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu najbardziej preferowanym. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

 

 

 

3. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.  Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

 

III

 

Kryteria naboru do lublinieckich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2014/2015.

 

1.    Pierwszy etap postepowania rekrutacyjnego:

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Lubliniec.

Pierwszeństwo mają dzieci: 6 i 5  letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe ( na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego (ustawowego) została ustalona na poziomie 100 pkt).


Ostatnia aktualizacja: 2014-03-11